NU Actueel

Verticale ruimte voor de rivier?

  • 23 november 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Havo/vwo Tweede Fase
  • Bron: de Volkskrant
 - NU Actueel Video bekijken

Het Hoogwaterwaterbeschermingsplan (HWBP) is een onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma. In het HWBP werken de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat tot 2050 samen om 1300 km waterkeringen te versterken. De primaire keringen die ons tegen het buitenwater beschermen, moeten opgewassen zijn tegen extreem hoge waterstanden en het veranderende klimaat. Het Wereld Natuur Fonds Nederland pleit voor meer begroeiing in de uiterwaarden om zo de biodiversiteit te vergroten. Angst voor overstromingen is volgens het WNF niet nodig, omdat door deze begroeiing het waterpeil om sommige plekken met slechts tien centimeter stijgt. Dijken op deze plekken moeten toch al verstevigd worden en kunnen in het HWPB meegenomen worden. De kosten hiervoor bedragen slechts twee procent van de totale kosten. De winst is 5.000 tot 10.000 extra hectare dynamisch natuurgebied.

Bron: de Volkskrant, WNF-NL, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst, bekijk het filmpje en de foto’s.
a Leg uit wat bedoeld wordt met verticale ruimte voor de rivier.
b In het project ‘Ruimte voor de rivier’ kreeg de rivier vooral op horizontale manier de ruimte. Maak dit duidelijk met een voorbeeld.
c In welk deel van het breedteprofiel lopen de koeien?
d Noem nog drie maatregelen uit het ‘Project ruimte voor de rivier’ waardoor er meer water door het breedte profiel kan stromen.

2 Bekijk kaart 40D in de Grote Bosatlas.
a Leg uit wat het verschil is tussen primaire en secundaire keringen.
b Op welke manieren worden de zwakke schakels langs te kust verstevigd?

3 Bekijk kaart GB43F en G en de doorsnede.
a Wereld Natuur Fonds Nederland denkt dat een stijging van 10 cm geen gevaar vormt. Wat vind jij hiervan als je dit afzet tegen de ontpoldering van de Noordwaard, een van de projecten uit het project ‘Ruimte voor de rivier’, dat een  waterstanddaling van 60 cm bij Werkendam en 30 cm bij Gorinchem oplevert. Onderbouw je mening met in je achterhoofd de recente overstromingen in Limburg van afgelopen zomer.
b Welk doel hebben het project ‘Ruimte voor de rivier’  en het Wereld Natuur Fonds gemeenschappelijk?
c Welke twee maatregelen uit het project ‘Ruimte voor de rivier’ komen wel overeen met het plan van het Wereld Natuur Fonds Nerdeland?
d Leg uit waarom de ooibossen op de doorsnede juist op die plaatsen zijn gesitueerd.
e Welke maatregelen zijn op kaart GB43F genomen om opstuwing van het water tegen te gaan?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4, hoofdstuk 4 Leefomgeving Wateroverlast.

De volgende NU Actueel verschijnt op dinsdag 7 december.