NU Actueel

Schiermonnikoog protesteert!

  • 6 december 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: RTBNoord
 - NU Actueel Video bekijken

In 2016 werd het Natura2000-gebied ‘De Wadden’ gekozen tot mooiste natuurgebied van Nederland. Bovendien staat het gebied op de Werelderfgoedlijst. De Wadden worden vanaf de vorige eeuw bedreigd door de garnalenvisserij, gasboringen, militairen en vervuiling door de mens.
Op de Noordzee verschijnen steeds meer winmolenparken die energie opwekken. Het is de bedoeling dat de stroom van een nieuw windmolenpark, dat ten westen van het bestaande Geminipark wordt gebouwd, via een zeekabel richting de Eemshaven gaat. Een van de tracés die in de planning staat, is dwars door de oostkant van Schiermonnikoog. De eilanders protesteerden afgelopen september tegen de aanleg van deze kabel tijdens het bezoek van demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken. Het protest was duidelijk: ‘Blijf van de natuur en ons eiland af!’. De eilanders willen dat de kabel niet over het eiland gaat, maar dat de aanlanding via de oostkant van de Nederlandse wadden loopt.

Bron: NOS

Het ministerie van Economische Zaken is na nieuw onderzoek van mening veranderd. Er worden nu zeven varianten onderzocht waarbij de voorkeur toch uit gaat van de oostelijke route. Daar liggen al meerdere kabels en ook een gasleiding. De laatste zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het vervoer van waterstof dat mogelijk op zee kan worden geproduceerd.

Bron: RTVNoord, NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Welke twee problemen bedreigen het eiland Schiermonnikoog?
b Noem enkele menselijke activiteiten die het Waddengebied bedreigen.
c Er wordt tegenwoordig steeds meer gebaggerd op de Waddenzee om de geulen op diepte te houden. Leg uit waarom dit nodig is.
d Bij de bouw van dit windmolenpark zijn partijen op verschillende schaalniveaus betrokken. Noem deze schaalniveaus.
e Welke schaalniveaus zijn in het filmpje te zien?
f Bedenk een alternatieve titel voor de tekst.

2 Bekijk deze kaart.
a Welke landen behoren bij de Wadden?
b Welk land bedreigt op basis van de kaart de Natura-2000 gebieden het meest? Leg je antwoord uit.
c Op welke afstand ligt het Gemini park van Schiermonnikoog?
d Verklaar waarom de uitbreiding van het windpark Gemini voor een westelijke richting gekozen is en niet voor een oostelijke.
e Leg uit waarom de windmolenbeheerder het liefst een tracé kiest dat over het oosten van Schiermonnikoog loopt.

buiteNLand, 3e editie, 4VWO, hoofdstuk 4

3 Bekijk de kaartjes van Schiermonnikoog.
a Aan de westkust van Schiermonnikoog is getij onstuimiger dan aan de oostkust. Leg uit hoe je dit verschil kunt verklaren. Ga daarbij uit van een gebiedskenmerk van de Waddenzee.
b Schiermonnikoog is door natuurlijke aanwas langzaam op het grondgebied van de provincie Groningen geschoven. Verklaar waarom Schiermonnikoog zich in de loop van een paar eeuwen in oostelijke richting heeft verplaatst.
c Op de kaartjes zie je dat een grote geul langs het eiland ver de Lauwerszee in stroomt. Wat is het verschil tussen de kust van 1800 en die van nu op deze plaats? Leg uit wat de gevolgen zijn.
d Op het oostelijk deel van het eiland, waar de stroomkabel door heen gaat, liggen in een stuifdijk openingen naar de zee. Een paar keer per jaar stroomt bij hoge waterstanden zeewater naar het achterliggende gebied. Leg uit waarom deze openingen zo belangrijk zijn voor het dynamisch kustbeheer.
e De waddenkust in het noorden van Nederland is één van de Nederlandse kusten. Welke andere Nederlandse kusten ken je nog meer?
f Ten zuiden van Schiermonnikoog ligt het wantij. Het wantij ligt niet precies halverwege de zuidkant van elk eiland, maar ten oosten daarvan. Leg uit waarom het wantij juist hier ligt.
g Bekijk deze Streetviewopname. Leg uit waarom deze mensen de oversteek via het wantij maken.

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4, hoofdstuk 4 Leefomgeving Wateroverlast.

De volgende NU Actueel, de eindejaarsquiz, verschijnt op vrijdag 10 december.