NU Actueel

Onze zomers worden steeds droger

 - NU Actueel Video bekijken

Nederland heeft sinds 1950 steeds vaker droge zomers. Dat wil zeggen: in het binnenland. In de kustgebieden is dat niet het geval, daar valt juist meer neerslag. Dit blijkt uit onderzoek van het KNMI en de Universiteit Utrecht. De wetenschappers verwachten dat deze trend zich voortzet.
Het binnenland ligt hoger dan de kuststrook en is daardoor extra gevoelig voor neerslagtekorten in de zomermaanden. Ook is dit deel van het land voor de watertoevoer voornamelijk afhankelijk van regen. De kustregio’s kunnen daarnaast profiteren van het water dat de grote rivieren aanvoeren.
De oplopende temperatuur is min of meer gelijkmatig verdeeld over heel Nederland, maar de zonnestraling is in het binnenland iets meer toegenomen dan aan de kust. Hoe dat komt weten de onderzoekers niet. Ze voorspellen dat er in de toekomst steeds vaker droge zomers zullen voorkomen.
Door de droogte komen o.a. de landbouw, de drinkwatervoorziening en de scheepvaart in gevaar. Op dit moment gaat het KNMI uit van twee toekomstscenario’s: de huidige trend van meer droogte zet door óf er komt onder invloed van lokale hogedrukgebieden nog meer droge en warme lucht naar Nederland. In dat laatste geval wordt de droogte nog sterker.
Bron: de Volkskrant,  27 mei 2020

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Noem drie oorzaken waardoor er in het Nederland regionale verschillen in neerslagtekorten ontstaan.
b Leg uit wanneer er volgens het KNMI sprake is van droogte.
c Leg uit waarom door de droogte de binnenvaart in Nederland economisch in gevaar komt.
d Waarom berekent het KNMI het neerslagoverschot van 1 april tot het eind van de zomer?

Bosatlas van het Klimaat – Gemiddelde neerslaghoeveelheid

2 Bekijk kaarten GB 18 Nederland Reliëf en kaart 39C Gemiddelde neerslaghoeveelheid uit de Klimaatatlas.
a Noem drie gebieden ten oosten van Utrecht waar meer dan 925 mm gemiddeld per jaar en wat is volgens jou de oorzaak van deze grote hoeveelheid neerslag?
b Welke twee gebieden ten westen van Utrecht valt ook meer dan 925 mm neerslag en wat is volgens jou daar de oorzaak van? Tip: Een amateurmeteoroloog zegt het volgende:’ In het westen van Rotterdam is het droger dan in het oosten van Rotterdam’.

GB 39 B1 Verdamping 1951-1980

GB 39 B2 Verdamping 1981-2010

GB 39 B3 Verschuiving verdamping

c De neerslag is in het algemeen niet toegenomen toch is de verdroging wel toegenomen. Door welke natuurlijke oorzaak wordt dit veroorzaakt? Gebruik de drie kaarten van GB 39B Verdamping en verklaar dit patroon.

GB 44D Verdroging

GB 44C Verzilting


3 Bekijk GB 44D Verdroging en 44C Verzilting.
a In welk deel van Nederland is de schade door droogte het kleinst en in welk deel het grootst?
b Hoewel in het westen van Nederland de schade door verdroging gering is, komt dit deel van Nederland door de verzilting toch in de problemen. Let uit wat verzilting is.
c Rond Amsterdam en Rotterdam komt veel verzilting voor. Verklaar de oorzaak van dit verschijnsel.

4 Bekijk GB 44D Verdroging en maak met behulp van een ‘hoe-hoe-zin’ een algemene regel. Tip: kijk nog eens goed naar de tekst!

5 Ga naar deze site. Vul jouw postcode in. Bereken de neerslag verandering tussen nu en 2050 voor jouw postcode.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4havo/vwo, hoofdstuk 4 Wateroverlast.