NU Actueel

Mest niet vergisten, maar vergassen

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Mest is traditioneel het middel om grond te voorzien van groeibevorderende stoffen. Denk aan de term ‘bemesten’. De laatste jaren wordt mest meer en meer voor gebruik vergist: er ontstaat het zogenaamde biogas. In Emmen timmert het bedrijf Stercore aan de weg met een nieuwe manier om mest te verwerken. Zij doen dit door het te vergassen, zodat er behalve ‘groen’ gas ook een geschikte bodemverbeteraar ontstaat. Lees hiervoor de volgende artikelen:

Groen-gasproductie zonder uitstoot
Stercore

Opdrachten

Vergisten is een proces dat onder invloed van micro-organismen in de afwezigheid van zuurstof verloopt. In het geval van bier en wijn ontstaat alcohol.

1. Geef de vergelijking van de vergistingsreactie (fermentatie) waarbij uit glucose ethanol en koolstofdioxide ontstaat.

Bij vergisting van mest ontstaat biogas (hoofdbestanddelen 65% methaan en 30% koolstofdioxide) en een geconcentreerd nat restproduct. Dit zogenoemde digestaat kan als meststof dienen. Echter bij vergassing van het Stercore proces ontstaat ‘groen gas’. Op de Stercore-website wordt deze term nader gespecificeerd, namelijk een bepaald type laag calorisch gas, het ‘Gronings aardgas’.

2. Geef twee voordelen van vergassing ten opzichte van vergisting van mest. Gebruik eventueel je Binas.

3. Bereken de hoeveelheid energie die vrijkomt bij verbranding als je de jaarlijkse hoeveelheid gas verbrandt. Neem aan dat het gas voor 100% uit methaan bestaat. Maak gebruik van een gegeven in Binas tabel 56. Onder deze condities heeft één mol gas een volume van 2,45·10-2 m3.

4. Geef een mogelijke reden dat deze waarde in het echt lager is. Maak eventueel gebruik van het internet om de samenstelling van Gronings aardgas op te zoeken.

5. Geef een voordeel en een nadeel van het gebruik van ‘verse’ mest ten opzichte van vergiste/vergaste mest.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: Technisch weekblad en Sterco

Bron afbeelding: Shutterstock