NU Actueel

Mycorrhiza - schimmels in de bodem als hulp voor planten

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Planten nemen bij de fotosynthese CO2 op uit de lucht en zetten dit met H2O om in O2 en glucose. Ze zetten de koolstof uit de glucose vervolgens om tot plantenbiomassa (wortels, stengels, bladeren, de stam van een boom). De bodem bevat ook veel mycorrhiza. Dit is de verzamelnaam voor allerlei schimmels die de wortels van planten helpen bij het opnemen van mineralen uit de bodem. Dit bevordert het vastleggen van koolstof uit de lucht door planten en daarmee de groei van die planten. De bodem herbergt een grote voorraad koolstof.

Opdrachten

Bekijk de video ‘Mycorrhiza
Mycorrhiza en plantenwortels leven in dezelfde leefomgeving. Wat is de juiste biologische term voor de leefomgeving van een bepaalde soort?
A  ecosysteem
B  habitat
C  populatie
D  voedselweb

Binas 78
Mycorrhiza, planten en bacteriën behoren tot verschillende rijken. Een onderzoeker neemt een bodemmonster met erin schimmels, plantenwortels en bacteriën. Hij maakt verschillende preparaten die hij onder een microscoop bekijkt.
Kan hij bepalen tot welke rijken de cellen behoren, die hij onder de microscoop ziet?

Mycorrhiza en planten wisselen organische en anorganische stoffen met elkaar uit. Noteer zo’n organische en zo’n anorganische stof.

Mycorrhiza vormt een uitgebreid netwerk van schimmeldraden. De schimmels dringen de wortels van planten binnen en nemen daar stoffen uit op. De schimmeldraden nemen stoffen uit de bodem op en geven die door aan de planten.
Licht toe welke vorm van symbiose er is tussen de planten en de mycorrhiza.

Leg uit waardoor mycorrhiza kunstmest kan vervangen.

6  Mycorrhiza levert onder andere fosfaten aan de planten. Noteer drie stoffen die een plant met behulp van deze fosfaten kan vormen.

7  Mycorrhiza is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei verschillende soorten schimmels die een relatie aangaan met de wortels van planten. Er zijn wereldwijd ruim 6000 soorten mycorrhizaschimmels.
Schimmels concurreren met elkaar om stoffen uit te wisselen met de wortels van planten. Licht toe wanneer deze concurrentie intraspecifiek is.

Leg uit dat het toedienen van kunstmest kan leiden tot een neerwaartse spiraal en leidt bij planten tot een steeds grotere behoefte aan mineralen.

Lees ‘Schimmels slaan een derde van alle CO2-uitstoot op: mogelijk cruciaal om netto nul te bereiken.’
Licht toe hoe mycorrhiza bijdraagt aan het terugdringen van het versterkt broeikaseffect.

10  Noteer drie bedreigingen die er zijn voor het overleven van mycorrhiza.

11  In het artikel staat het volgende te lezen: ‘Er verdwijnt ook zeker een deel van de koolstof in de atmosfeer, doordat andere microben of de schimmel zelf de CO2 als gas ‘uitademen’.’
Binas 93F
Door welk stofwisselingsproces kunnen microben of schimmels de CO2 als gas ‘uitademen’?

12  In het artikel staat ook te lezen: ‘Mycorrhizale schimmels staan aan de basis van de voedselketens die veel van het leven op aarde mogelijk maken.’
Binas 93E
Licht toe dat het feitelijk onjuist is uitsluitend de mycorrhizale schimmels te noemen.

 

Bronnen
VisscherHolland: Mycorrhiza
Scientias: Schimmels slaan een derde van alle CO2-uitstoot op: mogelijk cruciaal om netto nul te bereiken.

Meer weten?
Nature Today: Bedrog in de grond: waarom en hoe orchideeën schimmels uitbuiten

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (editie 4 en 4.1) 4 havo H2  Cellen, H7 Soorten en relaties en H8 Ecosysteem en evenwicht