NU Actueel

De grote stikstofquiz

 - NU Actueel Video bekijken

De maximumsnelheid wordt overdag op de snelwegen 100 km/u. Boeren worstelen met het stikstofbeleid. Hebben de maatregelen van de regering wel effect in ons dichtbevolkte Nederland? We staan op de vierde plaats van de dichtstbevolkte landen van de wereld. Dan is het toch niet gek dat de wegen dichtslibben, het milieu wordt aangetast en het klimaat wordt beïnvloed? Zijn we inmiddels niet met teveel mensen in Nederland? Moeten er wel zoveel mensen in de Randstad wonen en werken?

Met de volgende quizvragen bij de drie filmpjes leer je meer over het stikstofprobleem.

Opdrachten

Bekijk dit eerste filmpje. Beantwoord daarna de meerkeuzevragen.

1 De lucht in Nederland bestaat voor;
A 80% uit stikstof
B 70% uit stikstof
C 60 % uit stikstof
D 50% uit stikstof

2 Waarom mag er minder hard gereden worden en liggen bouwplannen stil?
A Dat heeft te maken met de natuurgebieden in Nederland.
B De regering moet de regels van Brussel uitvoeren.
C Dat heeft te maken met de hoeveelheid stikstof in Nederland.
D Nederland is te dichtbevolkt, vooral in het westen.

3 Hoeveel Natura 2000-gebieden komen door de stikstofdepositie niet in gevaar?
A 32 Natura-gebieden
B 42 Natura 2000-gebieden
C  38 Natura 2000-gebieden
D 48 Natura 2000-gebieden

4 Waarvoor is stikstof schadelijk?
A Voor de biodiversiteit in natuurgebieden.
B Voor de volksgezondheid.
C Voor de koeien in de polders.
D Voor de bewoners van de Randstad.

5 Waar wordt vooral ammoniak uitgestoten?
A In de industrie.
B In de Randstad.
C In de landbouw.
D In de energiecentrales.

6 Welke zaken moeten door de stikstofuitspraak opnieuw worden bekeken?
A dijkversterking
B kerncentrales
C windmolenparken
D distributiecentra
E landbouwbedrijven
F nieuwbouwplannen
G snelheid op de weg

7 Bekijk het kaartje uit het dagblad Trouw. Waarom blijft de stikstofneerslag na verlaging van de maximum snelheid in West-Nederland te hoog?
A Er staan te veel fabrieken.
B  Er wonen hier te veel mensen.
C Er wordt hier te veel gebouwd.
D Er zijn hier te veel veeboeren.

Bekijk dit tweede filmpje. Beantwoord daarna de meerkeuzevragen.

1 Waarom is er een stikstofprobleem?
A Nederland is te dichtbevolkt, er wonen teveel mensen op een klein oppervlak.
B De bouwactiviteiten produceren teveel stikstof waardoor het klimaat verandert.
C Als stikstof neerslaat in de natuur is dat schadelijk voor natuurgebieden.
D De inwoners van de Randstad produceren door alle files teveel stikstof.

2 In Nederland is de gemiddelde bevolkingsdichtheid:
A 294 inwoners per km2
B 394 inwoners per km2
C 494 inwoners per km2
D 594 inwoners per km2

3 Wie deed de uitspraak dat de natuur onvoldoende beschermd wordt door de verleende vergunningen?
A Ministerraad
B Raad van State
C Provinciale Staten
D Commissie Remkes

4 Wie moet toestemming geven voor de bouw van stallen, woonwijken of wegen?
A Kabinet Rutte
B Commissie Remkes
C Raad van State
D Provincie

5 Wie zei dat de stikstofuitstoot drastisch omlaag moet?
A premier Mark Rutte
B Commissie Remkes
C minister Carola Schouten
D provincie

6 Waarom reageerden de boeren op 1 oktober furieus?
A Er komen veel windmolens op hun akkers te staan.
B De trekkers mochten niet op het Malieveld worden geparkeerd.
C De veestapel moet worden ingekrompen.
D De maximumsnelheid voor trekkers wordt verlaagd.

Bekijk dit derde filmpje. Beantwoord daarna de meerkeuzevragen.

1 Waaruit bestaat het Natura 2000-gebied van Den Haag vooral?
A duinen
B bossen
C heidevelden
D wadden

2 Waar wil Den Haag de komende jaren vooral kunnen bouwen?
A Langs de duinen bij de kust.
B Langs de snelwegen om de stad.
C Bij de drie stations.
D Bij de stadions.

3 Waar komt de stikstof in de natuurgebieden van Den Haag vooral vandaan?
A Van het drukke verkeer in en rond de stad.
B Van zee en uit het Rotterdamse havengebied.
C Van de bouwprojecten bij de drie stations in de stad.
D Uit het Natura 2000-gebied als Meijendel.

4 Waarom kan Den Haag geen lokale maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de woningbouw door kan gaan? Er zijn meerdere antwoorden goed.
A Er zijn geen megastallen die gesloten kunnen worden.
B Er is geen open ruimte beschikbaar voor windmolens en zonneparken.
C Er is geen industrie die de uitstoot van stikstof kan verminderen.
D In het Natura 2000-gebied mag niet gebouwd worden.
E Op de snelwegen rond de stad wordt al 100 km/u gereden.

5 In Nederland is de gemiddelde bevolkingsdichtheid:
A 294 inwoners per km2
B 394 inwoners per km2
C 494 inwoners per km2
D 594 inwoners per km2

6 De lucht in Nederland bestaat voor:
A 80% uit stikstof
B 70% uit stikstof
C 60 % uit stikstof
D 50% uit stikstof

7 De meeste stikstof in de landbouw wordt veroorzaakt door
A de varkensboeren
B de veeboeren
C de kippenboeren
D de akkerbouwers

8 Een oplossing voor de veehouders om de ammoniakemissies omlaag te brengen is:
A Het op stalhouden van de dieren.
B Meer beweiden.
C Betere stallen.
D De poep en de urine van de koeien goed mengen.

9 Sinds de jaren ’90 hebben de boeren de ammoniakemissies met:
A 70 % verminderd.
B 60% verminderd.
C 50% verminderd.
D 40% verminderd.

10 Nederland heeft een hoge uitstoot van stikstof omdat wij op een kleine oppervlakte veel
A dieren en mensen hebben.
B industrie en landbouw hebben.
C industrie en bouwactiviteiten hebben.
D mensen en industrie hebben.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp vind je in leerjaar 4, hoofdstuk 2, Bevolking en ruimte.

 

Antwoorden
Eerste filmpje: 1A; 2C; 3B; 4A; 5C; 6ACEFG; 7B
Tweede filmpje: 1C; 2C; 3B; 4D; 5B; 6C
Derde filmpje: 1A; 2C; 3B; 4ACE; 5C; 6A; 7B, 8B; 9B; 10A