NU Actueel

Boeren hebben een plan nodig

 - NU Actueel Video bekijken

Wist je dat tweederde van de Nederlandse grond wordt gebruikt voor landbouw? Dat is bijzonder, omdat er een grote behoefte is aan meer ruimte voor woningbouw en het opwekken van duurzame energie. Ook wordt de landbouw verantwoordelijk gehouden voor een belangrijk deel van de stikstofuitstoot.
Zo’n 70 % van de boeren heeft het vertrouwen in de overheid verloren. De overheid kwam in de ogen van de boeren met halfslachtige oplossingen voor hun problemen. Dat zijn bijvoorbeeld technische maatregelen, vrijwillige uitkoop en ingewikkelde compensatieregelingen.
De grenzen van de uitstoot van stikstof en de klimaatbelasting zijn bereikt. Volgens allerlei deskundigen heeft Nederland een masterplan nodig. Zo zal de veestapel moeten inkrimpen en moeten boeren in natuurgebieden zich aanpassen aan de stikstofnormen. Een deel van de (vee)boeren moet stoppen, de boeren die wel willen doorgaan hebben behoefte aan nieuwe verdienmodellen. Je moet dan denken aan landschapsbeheer, natuurbescherming en behoud van biodiversiteit.
Er moet een eerlijke prijs komen voor de producten van de boeren. Dat betekent dat voor producten zoals vlees die de natuur belasten meer betaald moet worden. Het roer in Nederland moet om, want goed voedsel, een mooi agrarisch landschap en een gezonde boerenstand zijn ook in het belang van Nederland.

Bron: de Volkskrant, 23 oktober 2021, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Waarom moet boer Harald Liebeton zijn bedrijf verplaatsen? Bekijk de ligging van zijn bedrijf in Google Maps.
b Bij welk Natura 2000-gebied woont boer Liebeton in de buurt?
c Waarom lukt het boer Liebeton niet om ergens anders verder te boeren?
d Waarom is er in Nederland behoefte aan meer ruimte?

e Noem minimaal tien producten die door de landbouw worden geproduceerd
f Welke landbouwsector krijgt het erg moeilijk met het stijgen van de huidige gasprijzen?
g Leg uit wat het verschil is tussen het kweken van Nederlandse en Spaanse tomaten.

2 Vergelijk in de Grote Bosatlas de kaarten 36 en 37.
a Wat is er met het bodemgebruik van Nederland tussen 1900 en nu gebeurd?
b In de tekst staat dat tweederde van ons land gebruikt wordt door de landbouw. Klopt deze uitspraak als je naar de cirkeldiagrammen kijkt?
c Met hoeveel procent is de bebouwing tussen 1900 en nu toegenomen?

3 Boeren in Nederland.

a Bekijk de foto van een boerderij. Klopt jouw beeld van een boerderij met deze foto? Leg je antwoord uit.
b Sommige boeren kunnen makkelijk een paar dagen vrij nemen, maar andere boeren kunnen bijna nooit. Verklaar dit.
c Boeren moet een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Ben jij het daar mee eens?
d Sommige boeren zijn al overgestapt naar andere activiteiten op en rond hun boerderij om extra inkomsten te genereren. Noem een paar van deze activiteiten.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp vind je in deel 3, hoofdstuk 3 Bronnen van energie en in deel 4, hoofdstuk 2 Bevolking en ruimte.

De volgende NU Actueel verschijnt op dinsdag 9 november.