NU Actueel

Boeren hebben een plan nodig

 - NU Actueel Video bekijken

Wist je dat tweederde van de Nederlandse grond wordt gebruikt voor landbouw? Dat is bijzonder, omdat er een grote behoefte is aan meer ruimte voor woningbouw en het opwekken van duurzame energie. Ook wordt de landbouw verantwoordelijk gehouden voor een belangrijk deel van de stikstofuitstoot.
Zo’n 70 % van de boeren heeft het vertrouwen in de overheid verloren. De overheid kwam in de ogen van de boeren met halfslachtige oplossingen voor hun problemen. Dat zijn bijvoorbeeld technische maatregelen, vrijwillige uitkoop en ingewikkelde compensatieregelingen.
De grenzen van de uitstoot van stikstof en de klimaatbelasting zijn bereikt. Volgens allerlei deskundigen heeft Nederland een masterplan nodig. Zo zal de veestapel moeten inkrimpen en moeten boeren in natuurgebieden zich aanpassen aan de stikstofnormen. Een deel van de (vee)boeren moet stoppen, de boeren die wel willen doorgaan hebben behoefte aan nieuwe verdienmodellen. Je moet dan denken aan landschapsbeheer, natuurbescherming en behoud van biodiversiteit.
Er moet een eerlijke prijs komen voor de producten van de boeren. Dat betekent dat voor producten zoals vlees die de natuur belasten meer betaald moet worden. Het roer in Nederland moet om, want goed voedsel, een mooi agrarisch landschap en een gezonde boerenstand zijn ook in het belang van Nederland.

Bron: de Volkskrant, 23 oktober 2021, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Waarom moet boer Harald Liebeton zijn bedrijf verplaatsen? Bekijk de ligging van zijn bedrijf in Google Maps.
b Bij welk Natura 2000-gebied woont boer Liebeton in de buurt?
c Waarom lukt het boer Liebeton niet om ergens anders verder te boeren?
d Waarom is er in Nederland behoefte aan meer ruimte?

2 Zoek in de atlas de kaart Nederland – (Actueel) Bodemgebruik op. Bekijk de cirkelgrafiek.
a Hoeveel procent van de Nederlandse bodem wordt agrarisch gebruikt?
b Welke maatregelen wil de Nederlandse overheid nemen om ervoor te zorgen dat de stikstofuitstoot en de klimaatbelasting door de landbouw afneemt?
c Bekijk in de Grote Bosatlas de kaarten op bladzijde 52. In welke provincie is de intensiviteit van de landbouw het grootst?
d Leg uit dat door schaalvergroting en intensivering het landschap en het milieu wordt aangetast.

3 Boeren in Nederland.
a Bekijk de foto’s van een boerderij. Klopt jouw beeld van een boerderij met deze foto? Leg je antwoord uit.
b Boeren moet een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Ben jij het daar mee eens?
c Sommige boeren zijn al overgestapt naar andere activiteiten op en rond hun boerderij om extra inkomsten te genereren. Noem een paar van deze activiteiten.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 1, hoofdstuk 2 Bevolking en ruimte en in deel 2, hoofdstuk 4 Op weg naar een duurzame wereld.

De volgende NU Actueel verschijnt op dinsdag 9 november.