NU Actueel

Boeren hebben een plan nodig

  • 25 oktober 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Havo/vwo Tweede Fase
  • Bron: de Volkskrant
 - NU Actueel Video bekijken

Wist je dat tweederde van de Nederlandse grond wordt gebruikt voor landbouw? Dat is bijzonder, omdat er een grote behoefte is aan meer ruimte voor woningbouw en het opwekken van duurzame energie. Ook wordt de landbouw verantwoordelijk gehouden voor een belangrijk deel van de stikstofuitstoot.
Zo’n 70 % van de boeren heeft het vertrouwen in de overheid verloren. De overheid kwam in de ogen van de boeren met halfslachtige oplossingen voor hun problemen. Dat zijn bijvoorbeeld technische maatregelen, vrijwillige uitkoop en ingewikkelde compensatieregelingen.
De grenzen van de uitstoot van stikstof en de klimaatbelasting zijn bereikt. Volgens allerlei deskundigen heeft Nederland een masterplan nodig. Zo zal de veestapel moeten inkrimpen en moeten boeren in natuurgebieden zich aanpassen aan de stikstofnormen. Een deel van de (vee)boeren moet stoppen, de boeren die wel willen doorgaan hebben behoefte aan nieuwe verdienmodellen. Je moet dan denken aan landschapsbeheer, natuurbescherming en behoud van biodiversiteit.
Er moet een eerlijke prijs komen voor de producten van de boeren. Dat betekent dat voor producten zoals vlees die de natuur belasten meer betaald moet worden. Het roer in Nederland moet om, want goed voedsel, een mooi agrarisch landschap en een gezonde boerenstand zijn ook in het belang van Nederland.

Bron: de Volkskrant, 23 oktober 2021, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Waarom moet boer Harald Liebeton zijn bedrijf verplaatsen? Bekijk de ligging van zijn bedrijf in Google Maps.
b Bij welk Natura 2000-gebied woont boer Liebeton in de buurt?
c De landbouw valt onder het ‘ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De visserij en de bosbouw zijn sectoren die hier onder vallen. Noem nog drie sectoren die bij de landbouw horen.

d Bekijk de foto’s. Klopt jouw beeld van een boerderij met deze foto’s? Leg je antwoord uit.
e Boeren moet een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Ben jij het daar mee eens?
f Sommige boeren zijn al overgestapt naar andere activiteiten op en rond hun boerderij om extra inkomsten te genereren. Noem een paar van deze activiteiten.

2 Vergelijk de kaarten van GB 36 en 37.
a Wat is er met het bodemgebruik van Nederland tussen 1900 en nu gebeurd?
b Kun je je antwoord op vraag a terugvinden in de cirkeldiagrammen?
c In de tekst staat dat tweederde van ons land gebruikt wordt door de landbouw. Klopt deze uitspraak als je naar de cirkeldiagrammen kijkt?
d Met hoeveel procent is de bebouwing tussen 1900 en nu toegenomen?

3 Bekijk de kaarten van GB 52.
a In welke provincie is de intensiviteit van de landbouw het grootst?
b Welke trend kun je na 2010 aflezen op kaart 52L? Verklaar deze trend.
c Leg uit dat door schaalvergroting en intensivering het landschap en het milieu wordt aangetast.
d Vergelijk kaart 52B met 52H. Wat is de overeenkomst in het ruimtelijk patroon op beide kaarten? Leg het verband tussen beide kaarten uit.
e Hoe kun je aan de voedselinname van de Nederlandse koe zien dat de landbouw geglobaliseerd is?
f Leg uit dat in het verleden de landbouwsubsidies van de EU leidde tot schaalvergroting van de landbouw.
g Globalisering heeft voor de Nederlandse landbouw voor- maar ook nadelen. Maak dit met een voorbeeld duidelijk.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 5havo, hoofdstuk 1 Wereld Globalisering en in deel 5vwo, hoofdstuk 1 Globalisering.

De volgende NU Actueel verschijnt op dinsdag 9 november.