NU Actueel

Verticale ruimte voor de rivier?

 - NU Actueel Video bekijken

Het Hoogwaterwaterbeschermingsplan (HWBP) is een onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma. In het HWBP werken de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat tot 2050 samen om 1300 km waterkeringen te versterken. De primaire keringen die ons tegen het buitenwater beschermen, moeten opgewassen zijn tegen extreem hoge waterstanden en het veranderende klimaat. Het Wereld Natuur Fonds Nederland pleit voor meer begroeiing in de uiterwaarden om zo de biodiversiteit te vergroten. Angst voor overstromingen is volgens het WNF niet nodig, omdat door deze begroeiing het waterpeil om sommige plekken met slechts tien centimeter stijgt. Dijken op deze plekken moeten toch al verstevigd worden en kunnen in het HWPB meegenomen worden. De kosten hiervoor bedragen slechts twee procent van de totale kosten. De winst is 5.000 tot 10.000 extra hectare dynamisch natuurgebied.

Bron: de Volkskrant, WNF-NL, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst, bekijk het filmpje en de foto’s. Nederland wordt beschermd door duinen en dijken tegen zeewater en rivierwater.
a Gebruik de atlas. Welke grote rivieren stromen door Nederland?
b Waaruit bestaat een riviertraject in Nederland?
Zet de volgende woorden bij de juiste afbeelding.
Kies uit:
begroeiing – dijksegment – hoofdgeul – uiterwaard

c In welke deel van de rivier lopen de koeien?
d Wat wordt bedoeld met de uitspraak: ‘rivieren vormen een ecologische verbindingszone’?

2 Lees de tekst en bekijk het filmpje nog een keer goed.
a Wat is biodiversiteit?
b Hoe kan de riviernatuur beter worden door de dijken?
c Wat is het gevolg van begroeiing in de uiterwaarden?
d Wat kan er gebeuren als 10 cm opstuwing wordt toegestaan?
e Wat wordt er bedoeld met extra verticale ruimte maken voor de rivier?
f Wat zijn de belangrijkste gevolgen als je opstuwing durft toe te laten?

3 Zoek in de atlas de kaarten op die horen bij ‘Dreigend water’ (KB 52-53 en GB 40-43).
a Hoe wordt het project met maatregelen genoemd waarmee Nederland beter beschermd moet worden tegen overstromingen door de rivieren?
b Noem een paar maatregelen die bij dit project horen.
c Wat gebeurt er met de waterstand als je obstakels in de rivier verwijderd?
d Wat gebeurt er met de waterstand als je zorgt voor meer begroeiing in de uiterwaarden?
e Wat vind jij belangrijker: veiligheid of biodiversiteit? Waarom?

4 Bekijk de uitleg over ‘Verticale ruimte voor de rivier’ op de site van de Volkskrant.
a Verticale ruimte zorgt voor rijke biodiversiteit. Welk voordeel voor de mensen in en om de rivierengebieden wordt ook genoemd?
b Hoogleraar Jeroen Aerts heeft twijfels over het plan. Waarom?
c Welke keuze zou jij maken? Waarom?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4, hoofdstuk 3 Water.

De volgende NU Actueel verschijnt op dinsdag 7 december.